DOŻYWIANIE UCZNIÓW

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie informuje, iż w roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie:

– dofinansowania kosztów zakupu posiłków dla uczniów w stołówkach szkolnych i dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobka ,

oraz

– świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci uczęszczających do szkół, w których nie są wydawane gotowe posiłki.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie w/w form pomocy jest spełnienie co najmniej jednej z przesłanek zawartych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wskazujących na trudną sytuację materialną rodziny, a także posiadanie dochodu, którego wysokość na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł.

Od 1 października 2018 r. będą obowiązywać nowe kryteria dochodowe, stanowiące  podstawę ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, a tym samym  maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do skorzystania  z pomocy w formie dożywiania dzieci wyniesie 792,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie (pokój 6,7,8) lub pod nr telefonu (23)657 46 51, 657 22 39.