Sesja Rady Miejskiej

Wczoraj (środa 27 marca) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Żurominie. Radni  podjęli 15 uchwał.

 – uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

– uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.

– uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

– 2 uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie.

Nazwy zyskały ulice w pobliżu ulicy Brzozowej. Jedna z dróg wewnętrznych to Kasztanowa a druga Bukowa. W pobliżu ulicy Warszawskiej drogi wewnętrzne noszą nazwy: Miedziana, Żelazna, Platynowa, Srebrna.

– uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Poniatowo.

– uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

–  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin.

– uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin.

– uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

– uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.

– uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

– uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej

– uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

– uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.