Zakończenie projektu „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie zakończył działania projektu partnerskiego pn. „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada”, który realizowany był od kwietnia 2018 r do 31 marca 2019 r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020),Oś priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie był jednym z parterów w/w projektu, którymi byli również: Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS z siedzibą w Żurominie  i Gmina Kuczbork–Osada/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą  w Kuczborku-Osadzie.
    Głównym liderem była  Fundacja Edukacyjno-Sportowa reGeneracja z siedzibą w Pawłowie.

Projekt ukończyło 38 osób, korzystających z pomocy społecznej, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 20 osób z terenu Gminy i Miasta Żuromin (19 Kobiet  i 1 Mężczyzna) oraz 18 Kobiet z terenu Gminy Kuczbork-Osada.

Działania, w których uczestniczyli beneficjenci projektu:

1)   Trening kompetencji społecznych (20 osób) – wyjazdowy warsztat z zakresu efektywnej komunikacji. Celem tego warsztatu było nabycie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz asertywności.

 2)    Indywidualne i grupowe poradnictwo specjalistyczne ( uczestnictwo w zależności od potrzeb)- prawne, psychologiczne, pedagogiczne, coachingowe.

3)     Kurs kompetencji cyfrowych-(6 osób).

4)     Kurs prawa jazdy kat. B –  (realizowany dla 6 osób, którzy przystąpili do egzaminu uprawniającego do kierowania pojazdami.

5)    Usługi asystenckie – dla 3 Uczestników Projektu w celu wsparcia w rozwiązywaniu codziennych problemów rodzicielskich i pomocy w dążeniu do  samodzielności w sprawach domowych.

6) Szkolenie przeciwdziałanie agresji w rodzinie– dla 12 osób wyłączonych ze ścieżki aktywizacji zawodowej (12 godzin szkoleniowych). Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwrócenie uwagi na różne przejawy złości i agresji i przemocy oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z zachowań agresywnych.

7) Spotkania z doradcą zawodowym– dla 8 Uczestników Projektu objętych aktywizacją zawodową.

 8)  Szkolenia zawodowe

        – Opiekun osób starszych– 6 osób,

       – Pracownik biurowy-1 osoba,
        – Kelner -1 osoba.

     Szkolenia zakończyły się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkoleń zawodowych.  

9) Spotkania z pośrednikiem pracy – dla 3 osób wytypowanych do odbycia stażu zawodowego  (organizacja stażu, spotkania z pracodawcami, umowy stażowe).
10) Staże  zawodowe
dla 3 osób – zdobycie doświadczenia w oparciu o program stażu zawodowego oraz umowę o organizacji stażu.