Wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Prezydent podpisał Ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 Jej celem jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

KTO JEST UPRAWNIONY ?

 Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom:

  1. które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  2. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  3. orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  4. orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

WARUNEK KONIECZNY DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA

Warunkiem koniecznym do otrzymania w/w świadczenia przez osoby ubiegające się jest,  ażeby wysokość otrzymywanych przez osobę świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekraczała kwoty 1600 zł miesięcznie.

WAŻNE !

Przepisy przejściowe do ustawy przewidują, że osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, i nieposiadające orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupełniające po uzyskania takiego orzeczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W/w osoby będą mogły w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy  wystąpić z wnioskiem o wydanie tego orzeczenia wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

W przypadku uzyskania tego rodzaju orzeczenia świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać tym osobom od miesiąca, w którym złożony został wniosek o świadczenie uzupełniające i wniosek o orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2 (z uwzględnieniem przewidzianych w ustawie wyłączeń), nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie.

OD KIEDY BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO  ŚWIADCZENIE ?

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego osoby uprawnione będą mogły składać wnioski odpowiednio do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do świadczenia uzupełniającego będzie ustalane w drodze decyzji.

Wnioski będzie można składać po 1 października 2019 r. ( wejście w życie ustawy) do właściwych organów wypłacających świadczenia emerytalno-rentowe.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie podlega potrąceniom i egzekucji.