XI Sesja Rady Miejskiej w Żurominie

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE – 30.10.2019R. GODZ. 15.00

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019r.

4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Żuromin w roku szkolnym 2018/2019.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym w filię.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie spółdzielni socjalnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zakończenie obrad.