Konkurs dla organizacji pozarządowych

Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017.
Oferty należy składać do 20 lutego 2017 r. go godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Wzór oferty