Zielono – niebieska infrastruktura w Żurominie

Gmina i Miasto Żuromin znalazła się na liście rankingowej wśród  8 innych samorządów, które złożyły wnioski w ramach naboru Miasto z Klimatem w programie priorytetowym „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”.

Żuromin złożył wniosek o dofinansowanie pn. Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin, który uzyskał 2 wynik jeżeli chodzi o ocenę wniosków.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni miejskiej o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury. Realizacja inwestycji doprowadzi do złagodzenia skutków zmian klimatu w zakresie podwyższonych temperatur, nasilonych opadów i okresów suszy. Złagodzenie zjawiska podtopień na terenie miasta Żuromin poprzez rozszczelnienie powierzchni utwardzonych i ograniczenie spływu wód opadowych.

W ramach realizacji projektu przebudujemy kanalizację deszczową i stworzymy otwarty zbiornik retencyjny na terenie parku przy Placu Piłsudskiego. Teren ten charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią uszczelnioną w związku z powyższym aby dodatkowo ograniczyć spływ wód opadowych planujemy zlikwidować uszczelnienie, utworzenie niecek retencyjnych oraz zastosowanie skrzynek rozsączających. Dodatkowo aby odciążyć system odprowadzania wody z terenu Placu Piłsudskiego a jednocześnie redukując ryzyko powstania powodzi na tym terenie chcemy zatrzymać jak największą ilość wody przy ul. Ojców Reformatorów i ograniczyć przekazanie jej do kanalizacji deszczowej. Retencja krajobrazowa zostanie zwiększona na tym terenie poprzez zastosowanie skrzynek rozsączających oraz nowe nasadzenia drzew jednego gatunku rozmieszczonych wzdłuż ulicy. Realizacja wniosku będzie obejmowała także przebudowę kanalizacji deszczowej w Ul. Zwycięstwa. Zebrana z tego terenu woda opadowa zostanie  zebrana do podziemnego zbiornika retencyjnego i ponownie wykorzystana do nawadniania pobliskiego stadionu miejskiego.

Kolejna część wniosku dotyczy zagospodarowania rowu znajdującego się w pobliżu Stadionu Miejskiego. W wyniku realizacji inwestycji chcielibyśmy przebudować kanalizację deszczową i umożliwić odprowadzenie do rowu wód opadowych.

Realizacja projektu dotyczy także terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Projekt zieleni bazuje na spójnym powtarzającym się układzie roślin, z niewielkimi zmianami w rodzajach roślin oraz luźnych nasadzeniach na otwartych przestrzeniach, głownie drzew. Szczególnym miejscem projektowanej zieleni stał się skwer z miejscami do wypoczynku bądź nauki „tzw. czytelnia na świeżym powietrzu”, usytuowany pomiędzy ścianami budynku szkoły, do którego prowadzi ścieżka od strony parkingu.

W ramach realizacji projektu zostanie zagospodarowany teren przy ul. Jana Pawła II. W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie rewaloryzacja istniejącego terenu. Głównie dot. będzie trzebieży drzew i krzewów. Zostaną dokonane nasadzenia naturalistyczne w postaci dzikiej łąki oraz luźne kompozycje roślinne na otwartym terenie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Jana Pawła II ma sprawiać wrażenie parku z możliwością przechadzania się po nim ścieżką żwirowo-betonową.

Koszt całkowity projektu to 3 369 155 zł. Dofinansowanie wynosi 1 000 000 zł