Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Gminy i Miasta Żuromin ujednoliconego Uchwałą Nr 55/IX/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Żuromin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 5258 z późn. zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z porządkiem obrad jak niżej:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 października 2020r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zakończenie obrad.

 

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 19 listopada 2020r. /czwartek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 16 listopada 2020r. /poniedziałek/
o godz. 14:00
w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).

 

W związku z epidemią, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin  w zakładce Transmisja.