“Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”

Gmina i Miasto Żuromin, w partnerstwie z Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS Jacek Lorkowski od kwietnia 2020 r. realizuje projekt pn. “Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”, którego uczestnikami są uczniowie 7 szkół podstawowych tj. SP Nr 1 w Żurominie, SP Nr 2 w Żurominie, SP w Raczynach, SP w Będzyminie, SP w Poniatowie, SP w Chamsku oraz SP w Kliczewie Dużym. Wsparciem w ramach projektu objęto 66 nauczycieli, którzy w m-cach sierpień – październik 2020 r. wzięli udział w szkoleniach: Metoda eksperymentu, Narzędzia cyfrowe w szkole, Metody i formy organizacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych oraz Administrowanie siecią oraz 796 uczniów, którzy od listopada 2020 r. korzystają z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe tj. matematyka, przyroda/biologia, język angielski oraz cybernetyka a także zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz poradnictwa specjalistycznego (psycholog/pedagog/logopeda). Projekt zakłada realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w ok. 213 grupach maksymalnie 8 osobowych oraz wsparcie 150 osób/grup w ramach zajęć wyrównawczych. W/w zajęcia do końca czerwca b.r. prowadziło blisko 80 nauczycieli pracujących w szkołach biorących udział w projekcie. Zajęcia prowadzone były w formie stacjonarnej oraz zdalnej.

Pierwotny termin zakończenia realizacji projektu zaplanowany był na 30 czerwca 2021 r. jednak z powodu ograniczeń związanych z panującą pandemią, a w celu realizacji założonych celów i osiągnięcia wskaźników koordynator projektu za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przedłużyła realizację do 31.12.2021 r.