Sesja Rady Miejskiej

We wtorek 30 listopada o godzinie 15:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 182/XX/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior +”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy  i Miasta Żuromin na 2022 r.”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udział w nieruchomości wspólnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się 29 listopada o godz. 15:00.