Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPGR”

Dotyczy Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPGR”.

Zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu oraz wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczącymi weryfikacji oświadczeń złożonych przez mieszkańców, Gmina Żuromin wzywa Państwa do uzupełnienia dokumentów poświadczających następujące punkty oświadczeń:

1.Potwierdzenie faktu zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z Archiwum Państwowego według właściwości zamieszkania, pracy lub z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne),

2. stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez np.: kopie odpisów aktów stanu cywilnego np.: kopie odpisów aktów urodzenia, kopie odpisów aktów zgonu etc.)

3.Uczniowie szkół ponadpodstawowych: zaświadczenia potwierdzające uczęszczanie do wskazanej w oświadczeniu szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania)

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021r.do godziny 15.30.

W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenia mogą zostać odrzucone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.