Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności

Gmina i Miasto Żuromin, w partnerstwie z Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS Jacek Lorkowski od kwietnia 2020 r. realizuje projekt pn. “Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności” w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, którego uczestnikami są nauczyciele i uczniowie 7 szkół podstawowych tj. SP Nr 1 w Żurominie, SP Nr 2 w Żurominie, SP w Raczynach, SP w Będzyminie, SP w Poniatowie, SP w Chamsku oraz SP w Kliczewie Dużym.

Wsparciem w ramach projektu objęto 66 nauczycieli, którzy od sierpnia do październik 2020 r. wzięli udział w szkoleniach: Metoda eksperymentu, Narzędzia cyfrowe w szkole, Metody i formy organizacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych oraz Administrowanie siecią oraz 796 uczniów, którzy od listopada 2020 r. korzystają z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe tj. matematyka, przyroda/biologia, język angielski oraz cybernetyka, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, poradnictwa specjalistycznego (psycholog/pedagog/logopeda), zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne (Kreatorzy Youthra, Mistrzowie dedukcji, Bystrzaki, Przedsiębiorcy Youthra) oraz w wycieczkach edukacyjnych do Warszawy.

Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowany jest na 31.03.2021 r. Wartość projektu: 1 944 439,48 zł, w tym dofinansowanie: 1 842 159,48 zł.