Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się 29 grudnia 2021r. /środa/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy i Miasta Żuromin na 2022r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 280/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/XXIX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Żurominie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie Miasta Żuromin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Żurominie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
– o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin projekcie uchwały budżetowej na 2022r.
– o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
na 2022r.
18. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w tym Komisji Finansów, Budżetu oraz Planowania.
19. Stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu, Finansów oraz Planowania.
20. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 27 grudnia 2021r. /poniedziałek/
o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu.W związku z epidemią, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin w zakładce Transmisja.