Dodatek osłonowy – wnioski należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r.  bezpośrednio w organie realizującym wypłatę dodatku tj. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie-mailowoepuap.gov.pl 

Dodatek można otrzymać w całej kwocie jednorazowo (100% dodatku) w przypadku złożenia wniosku po 31 stycznia 2022r.

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022 r. wypłata będzie realizowana w dwóch równych ratach: – I rata do 31 marca 2022 r. i II rata do 2 grudnia 2022 r. 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego dochody (tzw. „netto”) nie przekraczają:

– 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

– 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Do 31 lipca 2022r. uwzględnia się dochody za rok 2020r. natomiast od 1 sierpnia 2022r. brane pod uwagę są dochody za rok 2021r.

WYSOKOŚĆ DODATKU:

  • 400/ (500*) zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
  • 600/ (750*) zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 850/(1062,50*) zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 1150/(1437,50*) zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

*WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONEGO dodatku osłonowego – jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


WSPARCIE POMNIEJSZONE NA ZASADZIE „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

 W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany  nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia można uzyskać  na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

INFOLINIA dotycząca dodatku osłonowego

+48 22 369 14 44

                            Czynna od poniedziałku do piątku

                                    w godzinach  8:00-16:00.