Sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek 28 kwietnia o godzinie 15:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 marca 2022r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Żuromin.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 377/5 w miejscowości Poniatowo.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 180/XXI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejsko – Gminnym
Żłobku w Żurominie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców i udzielenia bonifikaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 26 kwietnia 2022r. /wtorek/
o godz. 15:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).


Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin
w zakładce Transmisja.