Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin  ogłasza

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w Żurominie

Położenie nieruchomości z oznaczeniem nr  działki wg ewidencji gruntów– Żuromin, ul. Komunalna – działka nr 55/57 o pow. 1,1964 ha  
Numer księgi wieczystej– KW – PL2M/00007210/3         Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
Opis nieruchomości                                              Niezabudowana nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta Żuromin w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową. Posiada nieregularny kształt. Dojazd do nieruchomości może odbywać się: ul. Jana Pawła II o nawierzchni asfaltowej przez ul. Strzelecką o nawierzchni asfaltowej, drogą wewnętrzną utwardzoną płytami betonowymi oraz drogą gruntową – ul. Komunalną,zjazd z ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na  ul. Towarową o nawierzchni asfaltowej, drogą wewnętrzną utwardzoną płytami betonowymi oraz drogą gruntową – ul. Komunalna,ul. Wyzwolenia o nawierzchni asfaltowej, drogę gruntową – ul. Komunalna Infrastruktura techniczna: brak Nieruchomość objęta jest Strefą Aktywności Gospodarczej w Żurominie. Zgodnie z warunkami SAG, sprzedaż nieruchomości zostanie obostrzona obowiązkiem zakończenia w terminie 3 lat od daty  sprzedaży nieruchomości realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych jak również utworzenie trzech nowych stałych miejsc pracy.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegozgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żuromin zatwierdzonym Uchwałą Nr 149/XVI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 marca 2020r.(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4674 z dnia 16 kwietnia 2020r.) oraz Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WNP-I.4131.39.2020.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4489 z dnia 8 kwietnia 2020r.) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 03PU- teren zabudowy produkcyjno – usługowej.  
Cena wywoławcza nieruchomości750.000,00 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt  tysięcy  00/100)      łącznie z podatkiem  VAT
  Wadium  – w wysokości 75.000,00 zł (słownie złotych:  siedemdziesiąt pięć tysięcy      00/100)  
  Data i miejsce przetargu  – przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 roku o godz. 1200 w Urzędzie     Gminy i Miasta w Żurominie, sala nr 36.  

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, w terminie do dnia 25 lipca 2022r. do godz. 1500 w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin i opatrzonych napisem: ,,I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 55/57 położonej w Żurominie przy ul.  Komunalnej”.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL  oferenta ( w przypadku osób fizycznych),  
  • imię, nazwisko oraz nazwę firmy, adres, wydruk z CEIDG ( w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  • nazwę firmy oraz jej siedzibę, aktualny wydruk z KRS ( w przypadku osób prawnych),
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty (cena nabycia winna być wyższa od ceny wywoławczej)
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem postępowania przetargowego i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że nie jest w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej ani nie są zagrożone takimi procesami, nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych),

–   czytelny podpis oferenta na ofercie oraz na każdym składanym dokumencie (brak czytelnego podpisu na  

     którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty).

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. Dodatkowo w ofercie można wskazać numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium.

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

Oferent może wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego pokój 16, tel. (23) 6572258 w terminie do dnia składania ofert w godzinach od 730 do 1530 .

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tj. wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Żuromin nr 59 8242 0008 2001 0002 3533 0002 – Bank Spółdzielczy Oddział w Żurominie w terminie do dnia 25 lipca 2022r. podając jako tytuł ,,wadium – I przetarg na sprzedaż  działki nr 55/57 położonej w Żurominie przy ul. Komunalnej”.  Za wpłacenie wadium  uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 lipca 2022r., o godz. 12 00 w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, sala nr 36.  Część jawna przetargu odbywa się w obecności lub bez obecności oferentów. Oferenci biorą udział w części jawnej przetargu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r poz.1546 z późn.zm.). Oferenci i ich pełnomocnicy są zobowiązani do okazania komisji przetargowej dowodów tożsamości.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz. 2213). Przy wyborze oferty komisja przetargowa weźmie pod uwagę zaoferowaną cenę. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji. Wypłata wadium następuje na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Nabywca jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, wskazany w protokole z przetargu.             

   Za dokonanie wpłaty uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży Nabywca nieruchomości będzie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości :

– nie dokona w terminie wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości,

– nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                                                                                         Z A P R A S Z A M Y

                                                      Inne informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie pok. nr 16,

                                                                             tel. (0-23) 6572258 wew. 24, www.zuromin.ibip.net.pl

Działka na sprzedaż zaznaczona jest kolorem czerwonym