PIERWSZE WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w planie budżetowym zostały zatwierdzone przez Radę Miejską w Żurominie środki finansowe otrzymane od Wojewody na wypłatę dodatku węglowego. W związku z powyższym realizacja wypłat rozpocznie się od dnia 26.09.2022 r . Wypłaty będą realizowane sukcesywnie, w kolejności poprawnie złożonych wniosków, nie później niż w ciągu  2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – zgodnie z zadeklarowaną przez wnioskodawcę formą.

       Wnioskodawcy, którzy wskazali we wniosku adres e-mail, otrzymają informację o przyznaniu dodatku węglowego na podany adres. Natomiast pozostali wnioskodawcy będą mogli odebrać wyżej wymienioną informację w tut. Ośrodku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Nieodebranie w/w informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

       Przypominamy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dodatku węglowym w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na jeden adres, zostanie wypłacony tylko jeden dodatek dla wnioskodawcy, który złożył wniosek  jako pierwszy. Pozostałe wnioski z tym samym adresem zamieszkania będą pozostawione bez rozpoznania i nie będzie wydawana w tej sprawie żadna decyzja administracyjna.

       Ponadto informujemy o możliwości składania wniosków na inne źródła ciepła niż węgiel,
m.in: pellet drzewny, olej opałowy i gaz skropiony LPG. Ustawa nie przewiduje dodatku w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest gaz ziemny sieciowy lub pompa ciepła.