Sesja Rady Miejskiej

Jutro (15 listopada) o godzinie 15:00 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żurominie

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 310/XLII/22 Rady Miejskiej w Żuromin z dnia 24 marca 2022r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2022r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
8. Zakończenie obrad.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie:
posiedzenia.pl/gminazuromin w zakładce Transmisja.