Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 16 stycznia o godz. 15:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 324/XLV/22 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 12.   Wolne wnioski i informacje.
 13.   Zakończenie obrad.

Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Żurominie, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023r. /czwartek/o godz. 15:00w sali konferencyjnej tUrzędu (sala nr 36, II piętro).

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin w zakładce Transmisja.