Uwagi do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.


Uwagi do Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 stycznia 2023 r. (włącznie).
Uwagi mogą być wnoszone:
− w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin;
− w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin, pokój nr 16;
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym, na adres e-mail: ugimz@zuromin.info
− Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn.zm.):
− opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
− opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin.