Strategia Rozwoju Gminy i Miasta – konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN

Z DNIA 02 LUTEGO 2023 R.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030 roku

Na podstawie art. 5a ust.1 oraz art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r. poz. 40), art. 6 ust.3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2021 r. poz.1057 ze zm.), uchwały nr 309/XLII/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia
24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji, a także uchwały nr 49/VII/15 Rady Miejskiej  w Żurominie  z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015, poz.4376 z późn.zm. ) Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych , których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030 roku.

Termin konsultacji : od 10 lutego do 17 marca 2023 roku.

Forma konsultacji:

  • zgłoszenie uwag na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1  i skierowanie do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin , Plac Józefa Piłsudskiego 3 
  • lub złożenie osobiście  (w punkcie konsultacyjnym na parterze urzędu), zgłoszenie uwag elektronicznie na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 i przesłanie na e-mail: ugimz@zuromin.info , wpisując w tytule wiadomości „Uwagi do Strategii ”,
  • uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych w dniach 24 lutego 2023 roku od godz. 11:00 i 3 marca 2023 roku od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin  Plac Józefa Piłsudskiego 3 w Sali konferencyjnej (pok. Nr 36).