“Wkra” zorganizuje zajęcia sportowe dla dzieci

Rozstrzygnęliśmy konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach konkursu została wybrana oferta Miejskiego Klubu Sportowego “Wkra” Żuromin, który będzie realizował zadanie pn.; “Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”. W ramach realizacji zadania Klub będzie prowadził minimum 5 grup uczestników, którymi będą mieszkańcy gminy i Żuromina, w szczególności młodzież i dzieci.

Na realizację zadania Gmina udzieliła dotacji w wysokości 100 000 zł.