Sesja Rady Miejskiej

28 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin o godz. 14:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej:

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 grudnia 2022r.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żuromin.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Chamsk.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2023 r.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy i Miasta Żuromin w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie w okresie programowania 2020-2027.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Żurominie, które odbędzie się 24 marca 2023r. /piątek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin w zakładce Transmisja.