Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 15 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie o godzinie 14:00.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 stycznia 2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030 roku”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 149/XXIII/16 z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście i gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina i Miasto Żuromin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żuromin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 240/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 241/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Żurominie wchodzącej w skład Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Żuromin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żurominie wchodzącej w skład Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Żuromin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żurominie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomościach wspólnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 10 maja o godzinie 14:00.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin w zakładce Transmisja.