Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa ŻZK

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. podjęło uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o.

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5) korzysta z pełni praw publicznych,

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

2. Dodatkowym atutem kandydata będzie:

znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych, znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zgłoszenia osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu:

1) CV kandydata,

2) list motywacyjny,

3) dyplom ukończenia studiów wyższych,

4) kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,

6) wyrażenie zgody przez kandydata na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o w Żurominie,

7) oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom,

8) oświadczenie o rezygnacji z zajmowanych stanowisk z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o w Żurominie,

9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

11) oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,

12) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na stanowisku Prezesa Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o w Żurominie,

13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 273),

14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o w Żurominie,

4. Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

5. Kandydatem na Prezesa Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o w Żurominie nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125).

6. Kandydat ma możliwość zapoznania się z materiałami w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, które obejmują:

1) umowę Spółki,

2) dokumentację organizacyjną Spółki,

3) dodatkowe informacje udzielone ustnie – osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów i udzielania dodatkowych informacji jest Pani Grażyna Sikut, Skarbnik Gminy i Miasta Żuromin,
tel. 23 657-25-58 wew. 26.

7. Zgłoszenia można składać wyłącznie osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin,  Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa ZarząduŻuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o w Żurominie‘’. Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 12:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

8. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

9. Zgłoszone oferty zostaną otwarte w dniu 11 czerwca 2024r. o godz. 9:00

10. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o „Postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o w Żurominie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postepowania kwalifikacyjnego. Termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną określone w zaproszeniach.

11. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyboru kandydata.

12. Z wybranym kandydatem na Prezesa Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o w Żurominie zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.