Sesja Rady Miejskiej

W czwartek 27 czerwca o godzinie 15:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2024r.

4. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin za 2023 rok.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin oraz Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie za 2023 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za 2023 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie za 2023 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie za 2023 rok.

9. Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Żuromin.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin wotum zaufania.

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin za 2023 rok.

12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin absolutorium za 2023 rok.

13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2023 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy i miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zakończenie obrad.