Małe granty

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 486) Gmina i Miasto Żuromin może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Organizacja ubiegająca się o dotację w trybie małego grantu musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne nie może być realizowane dłużej, niż 90 dni;
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym, nie może przekraczać roku budżetowego (należy ściśle określić granice rozpoczęcia i zakończenia zadania);
  • dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne określone w obowiązującym programie współpracy na dany rok kalendarzowy;
  • w danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20 000 zł.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:

  • organizacja składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS;
  • oferta jest składana co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego;
  • ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy i Miasta Żuromin Plac Józefa Piłsudskiego 3
    09-300 Żuromin z dopiskiem MAŁY GRANT;

Nabór ofert w ramach procedury małych grantów odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

 

Niezbędne dokumenty:

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego