Segreguje

.

Zmiany, które obowiązują od 2022 roku.

– wszyscy mieszkańcy mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny

– opłata za gospodarowanie odpadami wynosi 25 zł od jednego mieszkańca (opłata jest ujednolicona dla mieszkańców wsi i miasta)

– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, będzie płacił podwyższona stawkę za gospodarowanie odpadami w wysokości 75 zł miesięcznie od jednego mieszkańca

– odpady niesegregowane (zmieszane) będą odpierane co 2 tygodnie (zabudowa jednorodzinna w mieście i na wsi)

– odpady niesegregowane (zmieszane) z zabudowy wielolokalowej w mieście i na wsi będą odbierane 2 razy w tygodniu

– metale i tworzywa sztuczne będą odbierane 2 razy w miesiącu (zabudowa jednorodzinna na wsi i w mieście) i 4 razy w miesiącu (zabudowa wielolokalowa na wsi i w mieście)

– bioodpady w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu (zabudowa jednorodzinna na wsi i w mieście) 2 razy w miesiącu (zabudowa wielolokalowa na wsi i w mieście). W okresie od 1 kwietnia do 31 października – co 2 tygodnie (zabudowa wielorodzinna na wsi i w mieście) i jeden raz w tygodniu (zabudowa wielolokalowa na wsi i w mieście)

– popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 2 razy w miesiącu (zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa w mieście i na wsi)

– Meble i odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku (na wsi i w mieście, zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa)

– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – raz na pół roku (na wsi i w mieście, zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa)

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów:

-papier

– metale

– tworzywa sztuczne

– szkło

– odpady opakowaniowe wielomateriałowe

– bioodpady

– popiół

– przeterminowane leki i chemikalia

– zużyte baterie i akumulatory

– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

– meble i inne odpady wielkogabarytowe

– zużyte opony

– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, popiół.

Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki lub pojemniki w odpowiednim kolorze oraz oznaczone napisem:

– papier w skład którego wchodzą odpady z papieru w tym tektura, opakowania z papieru i opakowania z tektury – worek lub pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”

– szkło w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym opakowania ze szkła – worek lub pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło”

– metale i tworzywa sztuczne w skład których wchodzą odpady metali, w tym opakowania z metali, odpady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe- worek lub pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”

– bioodpady należy zbierać do worka lub pojemnika koloru brązowego oznaczonego napisem „BIO”

– popiół – worek lub pojemnik o dowolnej kolorystyce (nie zastrzeżonej dla innych frakcji) oznaczony napisem „Popiół”

Pozostałe frakcje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.