“Umiem pływać” na start

Urząd Gminy i Miasta Żuromin rozpoczyna czwartą edycję programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Już w środę pierwszy wyjazd szkoleniowy na basen do Sierpca.

Program jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Dzieci mają nabyć podstawowe umiejętności w zakresie pływania, a sam program jest zapobiega zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych i wyrównuje szanse w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni.