Budżet Obywatelski 2021

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Żuromin na 2021 rok

Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Gminy i Miasta Żuromin lub Gmina i Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością.

Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski wynosi 0,5% wydatków Gminy i Miasta Żuromin zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok18 września 2020
Zgłaszanie zadań zakończone

Zgłaszanie zadań

<p style="text-align: center;">Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Żuromin. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Miasta i/lub Gminy Żuromin, popierających daną propozycję. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. <strong>Koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 60 000 zł</strong>. </p>

Formularz zgłoszenia zadania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin

Weryfikacja zadań

<p style="text-align: center;">Weryfikację złożonych zadań przeprowadzi Komisja ds. Przeprowadzania Konsultacji Społecznych.  <strong>Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzona pod względem:</strong> zgodności z dokumentami planistycznymi Gminy i Miasta Żuromin, możliwości realizacji oraz rzeczywistego kosztu. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji do analizy propozycji lub zawiera błędy formalne, zgłaszający zadanie zostanie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji formularza.</p> <p style="text-align: center;">Lista zadań, dopuszczonych do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej www.zuromin.info i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin. Burmistrz Gminy i Miasta zorganizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin, na którym przestawiona zostanie lista zadań oraz procedura głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin. </p>

Głosowanie

<p style="text-align: center;">Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin. Każdy głosujący mieszkaniec może oddać głos na jeden z projektów – zadań, znajdujących się na karcie do głosowania.</p> <p style="text-align: center;"><strong>Głosowanie odbywa się:</strong></p> <p style="text-align: center;">w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury,</p> <p style="text-align: center;">poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE",</p> <p style="text-align: center;">drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy EPUAP.</p> <p style="text-align: center;">Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oblicza, ile punktów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.</p>