Budżet Obywatelski 2022

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok

Link do platformy do głosowania

Instrukcja jak oddać głos

Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Gminy i Miasta Żuromin lub Gmina i Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością.

Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski wynosi 0,5% wydatków Gminy i Miasta Żuromin zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Do 17 września 2021 zgłaszanie zadań zakończone

Zgłaszanie zadań

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Żuromin. Składane zadanie powinno być ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Miasta i/lub Gminy Żuromin, popierających daną propozycję. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.

Koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 60 000 zł.

Formularz zgłoszenia zadania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin

Weryfikacja zadań

Weryfikację złożonych zadań przeprowadzi Komisja ds. Przeprowadzania Konsultacji Społecznych.  Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzona pod względem: zgodności z dokumentami planistycznymi Gminy i Miasta Żuromin, możliwości realizacji oraz rzeczywistego kosztu.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji do analizy propozycji lub zawiera błędy formalne, zgłaszający zadanie zostanie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji formularza.

Lista zadań, dopuszczonych do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej www.zuromin.info i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin. Burmistrz Gminy i Miasta zorganizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin, na którym przestawiona zostanie lista zadań oraz procedura głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin. 

Głosowanie

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin. Każdy głosujący mieszkaniec może oddać głos na jeden z projektów – zadań, znajdujących się na karcie do głosowania.

Głosowanie odbywa się:

  • w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin,
  • poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie

Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE

(za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego),

  • drogą elektroniczną z wykorzystaniem elektronicznej platformy do głosowania.

Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oblicza, ile punktów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

Karta do głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy i Miasta Żuromin

Harmonogram

Zgłaszanie zadań do:
17.09.2021

Weryfikacja zadań do:
08.10.2021

Głosowanie do:
22.10.2021

Ogłoszenie wyników do:
08.11.2021

Uchwała nr 156/XVII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy i miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Uchwała Nr 236/XXXIII/21 z 15 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę Nr 156/XVII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.