Budżet Obywatelski 2020

Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminy i Miasta Żuromin, o której przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy gminy i miasta. W ramach Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy mogą zgłaszać własne propozycje zadań, czy też popierać pomysły zgłoszone przez innych. To mieszkańcy w drodze głosowania wskażą, które zadanie powinno być zrealizowane w 2020 roku.
Wartość jednego zadania nie może przekroczyć 200 000 zł.

Zasady

Zgłaszanie zadań

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy i miasta Żuromin.
Zgłaszanie propozycji zadań dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców gminy i miasta, popierających daną propozycję.
Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola obowiązkowe.

Weryfikacja zgłoszonych zadań

Weryfikację złożonych zadań przeprowadzają wydziały Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie właściwe, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji do analizy propozycji lub zawiera błędy formalne, zgłaszający zadanie zostanie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania w ciągu 4 dni roboczych uzupełnień lub modyfikacji formularza.
Właściwe wydziały Urzędu Gminy i Miasta Żuromin przekazują zgłoszone zadania wraz ze swą opinią do Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. Burmistrz Gminy i Miasta zatwierdza ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę odrzuconych zadań. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te zadania, które uzyskały pozytywną opinię właściwego wydziału Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.

Wybór zadań

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy gminy i miasta Żuromin.
Głosowanie odbywa się: w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury lub poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.
Głosować można na jedno zadanie. W przypadku wyboru więcej niż jednego zadania głos będzie nieważny.

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach przeznaczenia środków na budżet obywatelski.

Harmonogram

Zgłaszanie zadań do:

20 września 2019

Weryfikacja zadań do:

011 października 2019

Głosowanie do:

25 października 2019

Ogłoszenie wyników do:

8 listopada 2019

Dokumenty do pobrania

Uchwała Nr 64.VIII.19 z 26-06-2019 – w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Formularz zgłoszenia zadania

Karta do głosowania