Budżet Obywatelski 2019

Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminy i Miasta Żuromin, o której przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy Żuromina. W ramach Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy mogą zgłaszać własne propozycje zadań, czy też popierać pomysły zgłoszone przez innych. To mieszkańcy Żuromina w drodze głosowania wskażą, które zadanie powinno być zrealizowane w 2019 roku. Na IV edycję zabezpieczone zostało 160 000 zł, przy czym wartość jednego zadania nie może przekroczyć 120 000 zł.

Zasady

Zgłaszanie zadań

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Żuromina.

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Żuromina, popierających daną propozycję.

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola obowiązkowe.

Weryfikacja zgłoszonych zadań

Weryfikację złożonych zadań przeprowadzają wydziały Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie właściwe, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji do analizy propozycji lub zawiera błędy formalne, zgłaszający zadanie zostanie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania w ciągu 4 dni roboczych uzupełnień lub modyfikacji formularza.

Właściwe wydziały Urzędu Gminy i Miasta Żuromin przekazują zgłoszone zadania wraz ze swą opinią do Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. Burmistrz Gminy i Miasta zatwierdza ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę odrzuconych zadań. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te zadania, które uzyskały pozytywną opinię właściwego wydziału Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.

Wybór zadań

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Żuromin.

Głosowanie odbywa się: w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury lub poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

Głosować można na jedno zadanie. W przypadku wyboru więcej niż jednego zadania głos będzie nieważny.

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach przeznaczenia środków na budżet obywatelski.

W przypadku otrzymania przez co najmniej dwa zadania jednakowej liczby głosów, Komisja przeprowadza publiczne losowanie.

Jeśli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największe poparcie.