Strefa Aktywności Gospodarczej

Regulamin Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

§1. Cel utworzenia SAG

Celem utworzenia Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej jest aktywizacja gospodarcza, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej Gminy i Miasta Żuromin oraz powstanie nowych miejsc pracy.

§2. Lokalizacja

 1. Żuromińska Strefa Aktywności Gospodarczej to wyznaczone tereny inwestycyjne zlokalizowane w Żurominie w rejonie ulic Jana Pawła II, Strzeleckiej, Towarowej, Komunalnej stanowiące nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Żuromin.
 2. W skład Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wchodzą następujące działki ewidencyjne o numerach:
  1) działka nr 42 o powierzchni 0,7660 ha przy ul. Strzeleckiej – Komunalnej;
  2) działka nr 55/1 o powierzchni 1,1718 ha przy ul. Komunalnej – Towarowej;
  3) działka nr 55/24 o powierzchni 0,3928 ha przy ul. Komunalnej;
  4) działka nr 55/33 o powierzchni 1,2116 ha przy ul. Komunalnej;
  5) działka nr 91/13 o powierzchni 0,6718 ha przy ul. Jana Pawła II – Wyzwolenia;
  6) działka nr 2589/5 o powierzchni 0,1467 ha przy ul. Działkowej;
  7) działka nr 2589/6 o powierzchni 0,3042 ha przy ul. Działkowej;
  8) działki: nr 37/5 o pow. 0,2109 ha, nr 38/4 o pow.0.1696 ha, o łącznej pow. 0,3805 ha przy ul. Komunalnej;
  9) działki: nr 37/6 o pow. 0,5914 ha, nr 38/5 o pow. 0,4800 ha, o łącznej pow. 1.0714 ha pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Komunalną;
  10) działki: nr 37/7 o pow. 0,3023 ha, nr 38/6 o pow. 0,1977 ha, o łącznej pow. 0,5000 ha przy ul. Strzeleckiej;
  11) działki: nr 39/5 o pow. 0,7397 ha, nr 867/3 o pow. 0,3264 ha, o łącznej pow. 1.0661 ha przy ul. Komunalnej;
  12) działki: nr 39/7 o pow. 0,3509 ha, nr 867/5 o pow.0,1491 ha, o łącznej pow. 0,5000 ha pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Komunalną;
  13) działki: nr 39/8 o pow. 0,7724 ha, nr 867/6 o pow. 0,2276 ha, o łącznej pow. 1,0000 ha przy ul. Strzeleckiej.

§3. Opis i informacje o SAG w Żurominie

 1. Na terenach Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej dopuszcza się działalność produkcyjną, usługową oraz handel.
 2. Główną zachętą dla potencjalnych inwestorów są działki inwestycyjne w atrakcyjnej lokalizacji, przygotowane pod względem geodezyjnym jak i prawnym, zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikające z zasad ogólnych oraz zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Żurominie.

§4. Procedura sprzedaży nieruchomości

Przetarg przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz.121 z późn.zm).

§5. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania

 1. Nieruchomości objęte SAG w Żurominie nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 2. Sprzedaż nieruchomości zostanie obostrzona obowiązkiem jej zagospodarowania przez nabywców poprzez zlokalizowanie na terenie danej nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami SAG w Żurominie, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych, czego skutkiem będzie utworzenie na terenie SAG nowych stałych miejsc pracy w ilości odpowiednio:
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 1 – 2 nowe stałe miejsca pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 2 – 3 nowe stałe miejsca pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 3 – 1 nowe stałe miejsce pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 4 – 3 nowe stałe miejsce pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 5 – 2 nowe stałe miejsca pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 6 – 1 nowe stałe miejsce pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 7 – 1 nowe stałe miejsce pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 8 – 1 nowe stałe miejsce pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 9 – 3 nowe stałe miejsce pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 10 – 2 nowe stałe miejsca pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 11 – 3 nowe stałe miejsca pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 12 – 2 nowe stałe miejsca pracy
  – nieruchomość określona w §2 ust.1 pkt 13 – 3 nowe stałe miejsca pracy
 3. Zakończenie inwestycji musi być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektów w terminie do 3 lat od daty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości.
 4. Utworzenie nowych stałych miejsc pracy musi nastąpić nie później, niż 3 miesiące od zakończenia inwestycji i musi być udokumentowane przedłożeniem zaświadczenia z ZUS.
 5. Liczba nowych stałych miejsce pracy winna być wykazana w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy, tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych etatów i utrzymana przez okres minimum 3 lat.
 6. W przypadku zwłoki w zakończeniu inwestycji, o którym mowa w ust. 3, Gmina Żuromin nałoży na nabywcę karę umowną w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto, za każdy dzień zwłoki.
 7. W przypadku zwłoki w utworzeniu nowych, stałych miejsc pracy, Gmina Żuromin nałoży na nabywcę karę umowną w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto, za każdy dzień zwłoki. Kara zostanie nałożona również w przypadku zmniejszenia ilości stałych miejsc pracy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, w wysokości 0,1% za każdy dzień brakujący do pełnego okresu 3 lat.
 8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 6 i 7 nie może przekroczyć wysokości 100% ceny sprzedaży brutto. Gmina Żuromin zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
 9. Możliwość naliczania kar umownych określonych w ust. 6 i 7 zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 100% ceny sprzedaży brutto.
 10. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właściciela nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne będą ciążyć na nabywcy.
 11. Niezależnie od kar umownych wynikających z ust. 6 i 7, w przypadku nie wywiązania się nabywcy a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych, stałych miejsc pracy w ilości wskazanej odpowiednio do konkretnej nieruchomości, Gmina Żuromin zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 6 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o kary umowne. Prawo to zostanie zastrzeżone w umowie sprzedaży i w księdze wieczystej.
 12. W przypadku dokonania przez Gminę Żuromin prawa odkupu nieruchomości, nabywcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu nakładów poniesionych podczas dysponowania nieruchomością.

§6. Aktualizacja regulaminu

Gmina Żuromin zastrzega sobie prawo do aktualizacji powyższego regulaminu.