KONKURS NA OPOWIADANIE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

KONKURS

DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

Na OPOWIADANIE

 

ORGANIZATOR – Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie,

 

http://www.biblioteka-zuromin.pl/

1.     Konkurs rozpoczyna się dnia 29.03.2017 r. i trwać będzie do dnia 28.04.2017 r. (przyjmowanie prac).

2.     Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 26.05.2017 r. W uzasadnionych  przypadkach termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie.

3.     Uczestnikiem konkursu może być każdy gimnazjalista z powiatu żuromińskiego,który w terminie określonym w punkcie 1 dostarczy wydrukowany utwór  pod adres: Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin z dopiskiem: KONKURS OPOWIADANIE, opisany zgodnie z zapisami punktu 9.

4.     Temat opowiadania konkursowego: KWIAT

5.     Rozmiar pracy – do 7 000 znaków, liczonych razem ze spacjami.

6.     Format prac – interlinia 1,5; czcionka ARIAL; wielkość 12 pkt; margines prawy 4 cm. Język polski. Wydruk + forma elektroniczna (płyta lub pendrive podpisana godłem Autora).

7.     Utworem konkursowym nie może być tekst, który częściowo lub w całości był publikowany w którymkolwiek z mediów , w Internecie lub został zgłoszony do innego konkursu.

8.     Formą dopuszczającą utwór do konkursu jest opowiadanie.

9.     Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron i powinien zawierać jedynie godło Autora. W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć do utworu kartkę z danymi Autora i godłem (tym samym, co na maszynopisie). Dane Autora powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, nr telefonu kontaktowego oraz adres e- mail autora.

10.  Nagrodą główną w konkursie jest czytnik e-booków ufundowany przez Bibliotekę.

11.  Nagrodą dodatkową jest publikacja utworu z Kurierze Żuromińskim.

12.  Nagrodą dodatkową są zestawy  książek ufundowane przez  Czwartą Stronę  Grupę  Wydawnictwa  Poznańskiego.

13.  Nagrodą dodatkową jest publikacja utworu na stronie internetowej Agnieszki Lis.

14.  Nagrody dodatkowe mogą zostać przyznane utworom innym, niż utwór nagrodzony nagrodą główną.

15.  Nagrody w konkursie przyznaje jury.

16.  Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej lub innego rozdziału nagród i wyróżnień.

17.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora (http://www.biblioteka-zuromin.pl/) informacji o rozstrzygnięciu konkursu, zawierającej tytuł nagrodzonego utworu oraz godło Autora.

18.  Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nie odpowiada za zagubienie maszynopisu.

19.  Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w konkursie.