Absolutorium dla Anety Goliat

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrz Anecie Goliat.

Sesja na której Radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium odbyła się 26 czerwca.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2018 rok. Pozytywnie również zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żurominie dotyczący udzielenia burmistrz absolutorium.

Radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie

13 radnych obecnych na sesji oddało głos za udzieleniem Anecie Goliat absolutorium.

fot. Adam Ejnik