Sesja Rady Miejskiej

Dziś (28 sierpnia) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2020r.
 4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lipca 2020r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Żuromin na rok szkolny 2020/2021.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 237/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród
  dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rozwozin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

W obradach każdy może uczestniczyć online. Transmisja jest dostępna na stronie https://portal.posiedzenia.pl/admin/gosc.php?