Sesja Rady Miejskiej

Dziś o godzinie 15:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 czerwca 2021r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 czerwca 2021r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 lipca 2021r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Żuromin na rok szkolny 2021/2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomościach wspólnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości – Komorniki, Korea
  i Sieraków. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek położonych w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 222/XXX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2021r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2021r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad.