Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę absolutoryjną

Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła o nieważności uchwały Rady Miejskiej w Żurominie o nieudzieleniu absolutorium burmistrz Anecie Goliat z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Rada Miejska w Żurominie podjęła uchwałę o nieudzieleniu burmistrz absolutorium na sesji 28 czerwca. Organ kontroli i nadzoru jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa najpierw wydała negatywną opinię o uchwale Rady Miejskiej a następnie orzekła jej nieważność.