Zmiany statutów sołectw – konsultacje społeczne

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zarządzeniem Nr 12/2023  z dnia   19 stycznia 2023 roku ogłasza konsultacje społeczne  z mieszkańcami sołectw : Będzymin, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Żuromin – sołectw.

Zmiana  statutów sołectw polegać będzie na:

– zmianie § 5 którego aktualne brzmienie: „Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata i kończy się z dniem wyborów nowych organów” proponuje się zastąpić nowym    „Sołtys i Rada Sołecka wybierani są na okres pięcioletniej kadencji” ,

– zmianie § 18 ust.1  którego aktualne brzmienie  „Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska”

 proponuje się zastąpić nowym    „Wybory Sołtysa i Rady      Sołeckiej zarządza Rada Miejska w takim terminie , aby mogły zostać przeprowadzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy  licząc od rozpoczęcia  kadencji Rady Miejskiej. Po upływie kadencji  Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych organów.”

Konsultacje odbędą się w dniach od 30 stycznia 2023 roku do dnia 7 lutego 2023 roku i prowadzone będą w formie pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców składanych na formularzu konsultacji dostępnym w Urzędzie Gminy         i Miasta  Żuromin oraz na stronie internetowej http://zuromin-strona.nowybip.pl/konsultacje-spoleczne.  

Wypełniony formularz należy  składać w terminie od 30 stycznia 2023 roku do dnia 7 lutego 2023 roku .                    Miejscem składania wypełnionych formularzy jest Urząd Gminy i Miasta Żuromin /urna na parterze urzędu/.         Formularz można przesłać poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza na adres mailowy  : ugimz@zuromin.info / w tytule należy wpisać KONSULTACJE SPOŁECZNE/ bądź tradycyjną na adres urzędu : Urząd Gminy      i Miasta Żuromin, Plac Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.