Sesja Rady Miejskiej w Żurominie

W najbliższą środę 31 stycznia o godz. 14:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Żurominie na rok 2024.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Żuromin w zakresie dożywiania „ na lata 2024-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Żuromin na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy Żuromin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żurominie, znajdującej się w Żuromińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

      Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Żurominie, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024r. /poniedziałek/ o godz. 14:00