Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie opiniuje decyzję Rady Miejskiej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie negatywnie zaopiniowała decyzję Rady Miejskiej o nieudzieleniu burmistrz absolutorium.

Przypominamy: na sesji 28 czerwca Rada Miejska podjęła uchwałę (przy 12 głosach “za” i 2 “wstrzymujących”) o nieudzieleniu burmistrz Anecie Goliat absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2021 roku. RIO nie zgadza się z decyzją radnych, w uzasadnieniu organu czytamy m.in. “instytucja absolutorium ma ograniczony przedmiotowo zakres. Dotyczy bowiem merytorycznej i zobiektywizowanej oceny wykonania jedynie (całego) budżetu, a nie może być efektem niezadowolenia rady z całokształtu działania organu wykonawczego.”

Regionalna Izba Obrachunkowa – państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.