Sesja Rady Miejskiej

LV Sesja Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 27 lutego 2023r. /poniedziałek/ o godz. 14:00 w sali  konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).

Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Żurominie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2023r. /piątek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2022r.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Żuromin do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 11. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Będzymin
 12. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brudnice
 13. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cierpigórz
 14. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chamsk
 15. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
 16. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowice
 17. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębsk
 18. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszkowo
 19. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kliczewo Duże
 20. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kliczewo Małe
 21. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosewo
 22. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszewo
 23. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młudzyn
 24. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nadratowo
 25. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszewo
 26. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poniatowo
 27. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczyny
 28. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwozin
 29. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzężawy
 30. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadowo
 31. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tadajówka
 32. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiadrowo
 33. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Kliczewska
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 35. Wolne wnioski i informacje.
 36. Zakończenie obrad.