Drogi, boiska, parki, place zabaw…. Inwestycje w gminie i w mieście. Bez pożyczek i bez kredytów

Inwestycje w mieście i w gminie realizowane w latach 2018 – 2023

Na przestrzeni ostatnich lat nasze miasto i gmina bardzo się zmieniła. Powstaje wiele nowych inwestycji, osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Remontowane są drogi, powstają place zabaw, miejsca do rekreacji i wypoczynku.

W czasie ostatnich pięciu lat Gmina i Miasto Żuromin zrealizowała wiele inwestycji i pozyskała kilkanaście milionów środków zewnętrznych. Korzystaliśmy z wielu programów, m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, Funduszu Dróg Samorządowych, Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych, Instrumentu Wsparcia Aktywizacji Działkowców, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Mazowsze dla Klimatu.

Inwestycje realizowane są bez zaciągania kredytów i pożyczek. Ostatni „dług” został zaciągnięty w 2018 roku, na kwotę 2 226 464 zł.

W 2018 roku Gmina i Miasto Żuromin zrealizowała inwestycje za kwotę 6 173 068,93 zł, w tym pozyskała środków na kwotę  2 036 939,31 zł.

Wśród największych inwestycji zrealizowanych w 2018 roku należą:

– budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa – koszt inwestycji to 1 927 090,73 zł w tym 880 267,00 zł otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Wiejskich

– przebudowa boiska piłkarskiego i budowa bieżni, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żurominie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w rączynach – koszt inwestycji to 1 085 000, 00 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 499 700,00 zł.

W 2019 roku zrealizowaliśmy inwestycję za kwotę 4 278 202,08 zł. Kwota pozyskanych środków to 2 120 369,66 zł. Wśród największych inwestycji  należy wymienić:

– budowa ulicy Mazowieckiej w Żurominie – koszt inwestycji 1 454 871,09 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 473 236,00 zł.

– przebudowa boiska na 2 boiska piłkarskie przy ul. Żeromskiego w Żurominie – koszt inwestycji to 359 900,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  – pilotażowy Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub – 153 700,00 zł

– budowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie – koszt inwestycji to 2 358 199,58 zł, inwestycja była realizowana z dofinansowanie w kwocie 1 863 739,70 zł z Funduszu Dróg Samorządowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

– w 2019 roku rozpoczęliśmy również budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie, inwestycja została zakończona w 2022 roku – koszt inwestycji to 2 448 777,95 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 1 279 462,00 zł.

W 2020 roku zrealizowaliśmy inwestycje za kwotę 3 057 005,30 zł. W tym z pozyskane środki z źródeł zewnętrznych to kwota 1 357 733,40  zł.

Największe inwestycje to:

– budowa mini dworca autobusowego przy ul. Zwycięstwa w Żurominie – koszt inwestycji to 893 804,65 zł, inwestycja została dofinansowana w kwocie 400 00,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

– przebudowa drogi gminnej ul. Kółkowej i ul. Pileckiego w Poniatowie – kwota wydatkowana na tę inwestycję to 1 571 740,39 zł. Zadanie zostało dofinansowanie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 257 392,31 zł,

– przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie – budowa kanalizacji deszczowej w specjalnej strefie ekonomicznej – wydatkowana kwota na realizację inwestycji to 1 481 432,07 zł, zadanie dofinansowano w kwocie 815 059,00 zł,

– zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska w Brudnicach wraz z infrastrukturą – koszt inwestycji to 614 670,77 zł dofinansowanie z PROW wynosi 401 695,96 zł.

 W 2021 roku Gmina i Miasto Żuromin zrealizowała inwestycje za 4 898 136,75 zł, w tym środki zewnętrzne to kwota 3 850 964,69 zł.

Największa inwestycje to:

– infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych – koszt inwestycji to 5 300 000,00 na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  w kwocie 4 481 898,84zł.

W 2022 roku zrealizowaliśmy inwestycję na kwotę 7 661 123,91 zł w tym pozyskanych środków jest  3 033 949,57 zł.  Wśród największych inwestycji należy wymienić:

– przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie – koszt inwestycji to 3 290 777,42 zł. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 1 893 157,36 zł.

– modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Żeromskiego w Żurominie – koszt inwestycji 697 340,36 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 348 670,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

– przebudowa, budowa i remonty dróg na terenie gminy i miasta Żuromin – koszt inwestycji to 6 000 000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 4 750 000, 00 zł,

– rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Warszawskiej, ul. Platynowej, ul. Miedzianej, ul. Żelaznej  oraz ul. Srebrnej w Żurominie oraz rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Brzozowej, ul. Kasztanowej i ul. Bukowej – koszt inwestycji to 1 288 541,94 zł. Kwota ta w całości pochodzi z budżetu Gminy.

Rok 2023 to inwestycje zrealizowane na kwotę 9 753 922,59 zł. Z źródeł zewnętrznych pozyskaliśmy 6 433 823,59 zł.

Największe inwestycje to:

– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin za kwotę 454 485,00 zł, kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to 300 000 zł,

– budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chamsku oraz roboty wykończeniowe wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi – koszt inwestycji to 3 500 000 zł. Inwestycja jest dofinansowana z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 960 000 zł,

– remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Wawrzyńca w Poniatowie – koszt inwestycji to 850 000 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków – Polski Ład w kwocie 833 000 zł.