Dodatek osłonowy – wypłata oraz termin składania wniosków.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie informuje, iż dnia 30 kwietnia 2024r. upływa termin składania wniosku o dodatek osłonowy.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Do dnia 30 czerwca 2024r. zostaną zrealizowane wypłat dodatków dla osób, które nabyły prawo do w/w świadczenia.

Dotychczas dodatki osłonowe zostały wypłacone osobom, które złożyły wniosek do dnia 13 lutego 2024r.

Kolejne wypłaty dodatków osłonowych będą realizowane sukcesywnie po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.